പോത്തിറച്ചി ഉണക്കി ഇടിച്ചത്. (Edi Irachi)

പോത്തിറച്ചി ഉണക്കി ഇടിച്ചത്. Unakka erachi edichathu. Buffalo Jerky. (Buffalo meat only)
Vendor: MyBee Food
*

Please select desired weight

₹ 270.00

പോത്തിറച്ചി ഉണക്കി ഇടിച്ചത്.

Unakka erachi edichathu.

(Buffalo meat only)

Customers who bought this item also bought

Buffalo Jerky, Smoked

പോത്തിറച്ചി ഉണക്കിയത്. Unakka erachi or Buffalo Jerky Smoked. (Buffalo meat only)

₹ 600.00 / 250 gram(s)

പോത്തിറച്ചി ഉണക്കിയത്. (Buffalo Jerky, Not Smoked)

പോത്തിറച്ചി ഉണക്കിയത്. Home made Unakka erachi. Dried on dryer without Smoke. (Buffalo meat only)

₹ 585.00 / 250 gram(s)