പോത്തിറച്ചി ഉണക്കി ഇടിച്ച് വറുത്തത്. (Ready to eat Crushed Buffalo Jerky)

പോത്തിറച്ചി ഉണക്കി ഇടിച്ച് വറുത്തത്. Unakka erachi edichu varuthathu. Ready to eat.(Buffalo meat only).
Vendor: MyBee Food
*

Please select desired weight

₹ 270.00

പോത്തിറച്ചി ഉണക്കി ഇടിച്ച് വറുത്തത്.

Ready toUto eat erachi unakki edichu varuthathu. (Buffalo meat only).